Nya inlägg

Topic-icon Föreningen Antracit Förslag Stadgar

 • Johan Sangberg
 • Johan Sangberg Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
 • Jag har sysslat med hantverk och teknik hela mitt liv. Smider konstsmide och skissar och målar.
Mer
15 år 8 månader sedan - 15 år 2 månader sedan #19373 av Johan Sangberg
Föreningen Antracit Förslag Stadgar skapades av Johan Sangberg
Föreningen Antracit

FÖRSLAG TILL STADGAR ATT ANTA VID KONSTITUERANDE MÖTE DEN 23 September 2007

§ 1 Föreningens ändamål och verksamhet
Föreningen Antracit är en ideell förening med ändamål att befästa, utveckla och
levandegöra kunskapen att skapa i metall hantverksmässigt ..... den kunskap om skide oavsett metallval och tekniker som är knuten till xxxxxxxxxxxx
Föreningens verksamhet består i första hand av xxxxxxxxx, xxxxxx och kunskapsförmedling och stödja, förädla communtiyn http://www.atracit.se
Publika arrangemang skall syfta till att väcka, underhålla och utbreda intresset för xxxxxxxxxxx
Föreningen arrangerar två träffar/år xxxxxxxxxx
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Den har säte i Göteborg

§ 2 Medlemskap
Varje enskild person med intresse att verka för föreningens ändamål och verksamhet kan bli medlem genom att betala en medlemsavgift. (Kan detta slås ihop med Gesällmedlemskapet på Antracit tro)? En person som på särskilt sätt främjat föreningens ändamål kan av årsmöte kallas till hedersmedlem.
Juridisk person kan efter beslut av årsmöte eller annat föreningsmöte antas som medlem.
Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åtaganden eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas.
Beslut om uteslutning fattas av föreningsmöte.

§ 3 Medlemsavgift
Medlemsavgift för enskild person liksom medlemsavgift för juridisk person fastställs årligen av årsmötet.
§ 4 Föreningsmöten
Föreningens årsmöte hålls under augusti eller september eller oktober - på tid och plats som styrelsen bestämmer. (Granbergsdal kanske)
Extra föreningsmöte kan beslutas av styrelsen. Kallelse utsänds till medlemmarna eller annonseras senast två veckor före mötet.
Vid föreningsmöte har varje medlem en röst. Mötets ordförande har utslagsröst.
Omröstning sker öppet. Vid val sker sluten omröstning om en medlem begär det.
§ 5 Ärenden vid årsmöte
Följande ärenden skall förekomma vid årsmöte:
1. Val av ordförande och protokollförare för mötet
2. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
3. Upprättande av röstlängd
4. Fråga om mötet är utlyst enligt stadgarna
5. Styrelseberättelse med ekonomisk redovisning
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelseordförande för verksamhetsåret (vald för ett år)
9. Val av ledamöter till styrelsen så att denna med ordföranden består av sex valda ledamöter. Ledamöterna väljs för två år
10. Anmälan av styrelseledamot jämte personlig suppleant, utsedda av Norbergs kommun för ett år
11. Val för ett år av två suppleanter i styrelsen (förste och andre suppleant)
12. Val för ett år av två revisorer och två revisorsuppleanter
13. Val av tre ledamöter i valberedning, varav en sammankallande
14. Antagande av juridisk person som medlem (ev.)
15. Fastställande av medlemsavgift för enskild person och för juridisk person
16. Behandling av förslag från styrelsen
17. Behandling av motioner från medlemmar. Motion skall lämnas till styrelsen senast den 15 januari före årsmötet
18. Övriga frågor.
§ 6 Styrelsen
Styrelsen företräder föreningen under verksamhetsåret. Den består av ordförande jämte fem övriga valda ledamöter och två valda suppleanter. ??? ???
Vid val av ledamöter och suppleanter i styrelsen skall eftersträvas att denna får en allsidig sammansättning.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare samt bestämmer om firmatecknare för föreningen.
Styrelsen är beslutmässig när ordförande eller vice ordförande samt minst tre övriga ledamöter/tjänstgörande suppleanter är närvarande. Varje närvarande ledamot/tjänstgörande suppleant har en röst. Vid lika antal röster har styrelsemötets ordförande utslagsröst. Tills styrelsens möten kallas även suppleanter. Vid mötena skall föras protokoll.

§ 7 Räkenskaper och verksamhetsår
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte t.o.m. nästkommande årsmöte. Räkenskaperna för föregående räkenskapsår skall vara revisorerna till handa senast två veckor före beslutad dag för årsmöte.
§ 8 Stadgeändring och upplösning av föreningen
Beslut om stadgeändring eller om upplösning av föreningen fattas på två varandra följande föreningsmöten varav ett årsmöte. I båda fallen måste beslutet biträdas av två tredjedelar av närvarande medlemmar. Beslut om upplösning skall innefatta vad som sker med föreningens tillgångar.
§ 9 Föreningens bildande
Under 2007 hålls konstituerande möte, tillika årsmöte, under September månad. Dagordningen anpassas härtill. För styrelsen väljs vid mötet - förutom ordförande och suppleanter - fem ledamöter, varav tre på två år och två på ett år. Inför mötet har en interimstyrelse utgjort valberedning och svarar för förslag som annars ankommer på styrelsen.

Johan Sangberg
Last edit: 15 år 2 månader sedan by Johan Sangberg.
Mer
15 år 2 månader sedan #21513 av Kenth
Svar från Kenth i ämnet Föreningen Antracit Förslag Stadgar
Tog mig en titt på en sida där man ger förslag till hur man skall skriva och du tycks ha fått med det mesta men här är en länk till sidan jag titade på.
http://www.rattvik.se/att_bilda_en_forening.asp

kenth
 • Johan Sangberg
 • Johan Sangberg Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
 • Jag har sysslat med hantverk och teknik hela mitt liv. Smider konstsmide och skissar och målar.
Mer
15 år 2 månader sedan #21516 av Johan Sangberg
Svar från Johan Sangberg i ämnet Föreningen Antracit Förslag Stadgar
;D Ok den sidan e ju bara för bra alltså! Va där förra veckan men själva innehållet e blandat. Det behöver dock finputsas lite

Johan Sangberg
Sidan laddades på: 0.082 sekunder
Powered by Kunena Forum